พก.ยกย่องคนพิการต้นแบบ

พก.ยกย่องคนพิการต้นแบบ ตามโครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” รัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี คนไร้ที่พึ่ง คนพิการและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ

โดยให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) ขับเคลื่อนงานโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ตามกลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 20 โดยการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน พร้อมกับส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจากสังคม โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า โครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” เป็นโครงการที่คัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกของสังคมที่มีต่อคนพิการ โดยมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในระยะยาว ทั้งนี้ คนพิการที่ได้รับคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นชายหรือหญิงพิการ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7ประเภทความพิการ 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ 3) มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้ 4) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth