แนะต่างด้าวเร่งพิสูจน์สัญชาติรอนัดขึ้นทะเบียนเฟส2

กกจ. แนะ แรงงานต่างด้าว เร่งพิสูจน์สัญชาติ ตรวจสุขภาพ ระหว่างรอนัดทำทะเบียนประวัติเฟส 2 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่มาแจ้งรายงานตัวกับกรมการจัดหางาน ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในวันที่ 31 มี.ค. แต่ยังไม่ได้ทำทะเบียนประวัตินั้น ระหว่างที่รอกำหนดวันนัดหมายให้มาดำเนินการในส่วนที่เหลือ

ขอให้เร่งดำเนินการในส่วนอื่นๆไปก่อน เช่น 1.แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้ได้เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง 2. ให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งนำแบบทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) และทะเบียนประวัติผู้ติดตาม (ทต.1) ไปแสดงและให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ไว้ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป  

3.หากแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้เร่งตรวจสุขภาพ ที่รพ.ที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อนมาทำทะเบียนประวัติ โดยต้องนำแบบ ทบ.1 แบบ ทต.1 ไปแสดง พร้อมทั้งให้แพทย์ลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ด้วย 4.จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ได้แก่ แบบ ทบ.1 แบบ ทต.1 เอกสารประกอบอื่นๆ  และขอเน้นย้ำว่าหากได้รับข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) นัดหมายวันดำเนินการแล้ว ขอให้ไปตามกำหนดนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ หากมีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถไปตามนัดหมายได้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเปลี่ยนวัน เวลานัดหมายล่วงหน้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

This entry was posted in news.